Mevlúdi jà vedùd!

Bilbili Paq

ose

Mevlúdi jà vedùd!

(Përmbledh vjershat më të mira)

U hartua për bijtë Mysliman që marin mësim fe nëpër xhami në orët e pushimit prej Imamve veçan Autorit

Botim i Katër

(Mevludi ësht i lejuar zyrtarisht me Nr.45)

Misionar Islam dhe Mësues i fesë Islame për shpirt (shëtitës), dhe Halife i Tarikatit Nakshi dhe Hajati, dhe autor i librave fetar shqip)

Sh. Hafëz Abdull-llah Sëmlaku

Dalë nga Medrese e naltë Darulhilafe dhe nga shkolla e naltë Darulfununi  Sher-ijje

(Universite) e Stambollit.

Hafiz Abdulla Sëmblaku

Balla e Mevludit:

Eùdhy biqelimàti l-lâhit- tâmmáti, min sherri ma hal

Bismil-láhi l-ledhi làje Durru, measmihishej-yn

erDi, vela fis-semâi, vehy ves-semiul-Alim

Bis-mil_lahirRahmanir-Rahim.

********************************************

ell-llahymme Sal-li Alelmustafa!

nebijjyn Resulyn ve bahrus Safa.

All-llah All-llah lutem për her ja Maëbud!*

Nasib të këndojmë përherë Mevlud

All-llah All-llah lutem për her ja Vedud!*

Nasib të dëgjojmë përherë Mevlud

All-llah All-llah lutem përher ja Mahbub!*

Nasib ta festojmë përher këtë Kllub.

All-llah All-llah lutëm përher ilahi’

Nasib të këndojmë me qef me zili!

All-llah All-llah lutem përher Ziqrull-llah

Nasib ta festojmë me lot e me ah!

All-llah All-llah lutem përher dashuri

Na falti për jetë në kët Shqipëri

All-llah emr’ i ZOTit sefte të kujtohet

Pastaj Pejgamberi lipcet të lëvdohet.

Emrin e All-llahut kush kujton më parë

Ç’dopunë ngaj ZOTi ati i vjen mbarë.

Kush kujton All – llahun gjithënjë në jetë

Gjynahet e tëra i derdhën si fletë.

Ay emr’ i paqmë kur se të kujtohet

Spastrohen gjynahet murati mbarohet

Me ashkun të zjartë All-llah të thëresëm

Që rahmet të gjejmë musliman të vdesëm

Ngaj rahmeti ZOTit mos e presim shpresën

Qerim është ZOTi do të kemi pjesën.

Është i vërtetë dhe s’ka dyshim kurrë

Sa do që ja thitin disa zemërgurë

Kur s’kishte gjë fare ay ZOT ka qënë

Këtë bot’ në regull ay e ka vënë

Para ati ZOTi s’kish njerës as diellë

Në Kudret të ZOTit të mejtojmë fellë,

Ay i javiti dhenë edhe qellë

Dituri e tija tër i ka mështjellë.

I javiti ZOTi me kudret të tija

Se kish për të erdhur nuri ahmedija,

E ç’ta zgjasën fjalën s’ka shok plot fuqija

Ska dhe dyshim fare për vehten e tija,

Nga mundi i mizjarit shpëtimnë kërkoni!

Për Resulul-llahun essalaty thoni

 *Maëbùd, Vedùd, Mahbùb: jan emrat e Zotit d.m. o i dashur Zot!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *