Ali Dibra.

Titulli i këtij shkrimi nuk është as tendencioz e as intrigues. Por në të vërtetë, në kuadrin e sjelljeve të fundit të KMSh-së, nuk mund të gjej cilësi më gjithëpërfshirëse të sjelljeve të këtij institucioni përfaqësues të 75% të shqiptarëve se sa kjo me të cilën kam titulluar këtë shkrim.

Nuk kam parasysh me këtë cilësim të kundërtën e pranverës me të cilën janë cilësuar revolucionet arabe kundër despotëve të tyre, por kam parasysh fenomenin e letargjisë që shkakton dimri.

Kam parasysh pikërisht këtë fenomen sepse gjatë kohës së letargjisë, në të cilën hyjnë disa gjallesa, këto gjallesa janë totalisht të zhytura në botën e tyre dhe nuk kanë asnjëlloj interesi dhe kontakti me fenomenet e ndryshme natyrore dhe zhvillimet e tyre, apo me objektet e tjera rreth tyre duke mos marrë në konsideratë asgjë që ndodh në natyrën ku këto gjallesa kalojnë letargjinë e tyre. E vetmja gjë që i mundon këto gjallesa është gjumi i tyre i thellë dhe ndonjë ëndërr nëpër të.

Kështu ka vepruar edhe KMSH-ja me vendimin e fundit ndaj kuadrove drejtues të xhematit dhe xhamisë së Medresesë.

Nga çfarë e ka verbuar KMSH-në letargjia e saj?

Me këtë sjellje të “guximshme” që bën KMSH-ja nxjerr në pah dritëshkurtësinë, moskoherencën, naivitetin dhe verbërinë e saj duke mos marrë në konsideratë disa aspekte shumë të rëndësishme aktuale dhe reale që kanë të bëjnë me xhamitë, kryesisht të Tiranës dhe xhematëve të tyre. Po kufizohem tek xhamitë meqë sjellja e institucionit përfaqësues të 75% të shqiptarëve myslimanë ka të bëjë me institucionin e xhamisë dhe frekuentuesve të saj.

Drejtuesit e KMSH-së, të gjithë pa përjashtim, ndërkohë që mjaftonte vetëm shefi i kuadrit, bashkë me stafin e Medresesë së 75% të shqiptarëve dhe me një grup të konsiderueshëm mendrezistësh, zbarkojnë tek xhamia e Medresesë për namaz të Iqindisë për t’i komunikuar imamit të kësaj xhamie shkarkimin.

Cili është motivi?

Pas gjithë kësaj zhurme u shfaq natyrshëm dhe u kuptua se motivi është: pa motiv. Thjesht nuk duam që Hoxh Ferid Piku dhe Hoxh Lulzim Plloci të jenë predikues dhe imam të kësaj xhamie.

Kjo u kuptua veçanërisht pas korrigjimit të motivit të deklaruar paraprakisht nga KMSH-ja, se xhamia duhet të jetë thjesht faltore për medresantët dhe sallë praktikimi për ta, e më pas u deklarua nga vet drejtuesit e KMSh-së se xhemati nuk do pengohet nga kryerja e faljeve në këtë xhami dhe se kjo xhami do të funksionojë si më parë.

 

Kur ndodh kjo?

Kjo sjellje e KMSH-së ndodh në një situatë shumë kritike për Islamin dhe ftesën islame në Shqipëri. Shqipëria duke qenë një vend në tranzicion ky status dhe kjo gjendje ka ndikuar domosdoshmërish edhe në aktivitetin islam Shqiptar.

Ky tranzicion është reflektuar, ndër të tjera, gjatë këtyre viteve të aktivitetit islam si në sferën e funksionimit të institucionit përfaqësues të 75% të shqiptarëve (mysliman), ashtu edhe në sferën e aktivitetit të xhamive dhe pozicionimeve të ndryshme të xhemateve që kanë të bëjnë kryesisht me çështjet islame.

Ka reflektuar gjithashtu edhe në marrëdhëniet e imamëve dhe ftuesve me njëri-tjetri,n duke pasur parasysh se kanë dalë nga shkolla të ndryshme juridike islame dhe rrjedhimisht kjo ka reflektuar edhe në marrëdhëniet e xhemateve me njëri-tjetrin.

Të gjitha këto reflektime së bashku kanë çuar në tensionime dhe çtensioneme të vazhdueshme dhe për pasojë në të shumtën e rasteve ka shkaktuar shkëputjen e vëmendjes nga roli kryesor i xhamive, i imamëve, ftuesve dhe xhematit: roli i edukimit të xhematit brenda xhamisë dhe përgatitja e tij për të luajtur rolin e tyre edukues në shoqëri.

Por si pasojë e një lloj aktualiteti të kuadrove islam, të reformimit të metodës së punës, e nxitur kjo nga sfidat e aktualitetit, e mbi të gjitha e nxitur nga përgjegjësia para Krijuesit të gjithësisë, mbase edhe si pasoje e lodhjes nga fryrje-shfryrjet e shpeshta nga problemet dhe konfliktet e shumta rreth çështjeve të aktivitetit islam, këto vitet e fundit vërehet një stabilitet i dukshëm si dhe një vijueshmëri dhe progres i aktivitetit islam në xhamitë e Tiranës. Thënë ndryshe, të paktën këto dy-tre vitet e fundit nëpër xhamitë e Tiranës nuk vërehet më zhurmë dhe polemikë, por impenjim të imamëve dhe xhemateve për t’ia kthyer natyrshëm xhamisë rolin e vet edukues. Siç janë vërejtur njëkohësisht edhe koordinime të ndryshme mes imamëve të xhamive, fenomen ky që të krijon përshtypjen e ekzistencës së një respekti të ndërsjellët mes kuadrove të xhamive, gjë e cila rrjedhimisht ka reflektuar edhe në marrëdhëniet pozitive të xhemateve të xhamive ndërmjet tyre. Pikërisht mu në këtë fazë të fillimit të ngritjes dhe rritjes së aktivitetit të vërtet islam, mu në këtë fazë ku sapo ka filluar të ngjizet trashëgimia e brezit aktual për brezin që vijon, mu në këtë fazë ku sapo kanë filluar kuadrot islam shqiptar të ecin në hapat e të parëve të tyre dhe të zgjojnë ato vlera që i pati anestezuar komunizmi, pikërisht këtu vjen kjo sjellje e pamençur e përfaqësuesve të 75% të shqiptarëve (mysliman).

Duke qenë i paaftë t’ia atribuoj diçkaje tjetër, apo ta motivoj me diçka tjetër këtë sjellje të përfaqësuesve të 75% të shqiptarëve mysliman, po ia atribuoj naivitetit, që i ka bërë të papërgjegjshëm në sjelljen e tyre në fjalë.

Sakaq, do të mjaftonte kjo si pikë, veç atyre që vijojnë më poshtë, për të vërtetuar se drejtuesit e KMSH-së nuk janë aspak koherent me zhvillimin e ngjarjeve dhe me dialektikën dhe ecurinë e aktivitetit islam dhe efektet e tij në Tiranë dhe Shqipëri.

Të sillesh kështu do të thotë të mohosh nderin që këto xhemate dhe drejtuesit e tyre i kanë bërë dhe vazhdojnë t’i bëjnë Tiranës dhe Shqipërisë.

Letargjia e drejtuesve të KMSH-së i ka bërë që me këto lloj sjelljesh të shkelin me të dy këmbët në nderin e madh që xhematet e këtyre xhamive dhe drejtuesit e tyre i kanë bërë dhe vazhdojnë t’i bëjnë jo vetëm Tiranës por të gjithë Shqipërisë.

Për çfarë kanë shërbyer deri më sot xhamitë e Tiranës?

Për të argumentuar pohimin e mësipërm na duhet të bëjmë një përshkrim të shkurtër të këtij shërbimi, pa shtjelluar detaje që kanë të bëjnë me predikimet e të xhumave, dritën dhe ushqimin shpirtëror javor që merr xhemati çdo të premte, mësimet javore ku myslimanët pajisen me koncepte dhe vlera me efekt shumëdimensional, individual dhe shoqëror. Faktin që këta drejtues u prijnë xhemateve në ushqimin shpirtëror pesë herë në ditë, faktin që këta drejtues konsiderohen, të paktën për pjesën më të madhe të xhemateve të tyre, si model dhe referencë për të qarë hallet e dynjasë dhe të fesë, pa i shtjelluar të gjitha këto detaje dhe shumë të tjera po e sintetizoj frytin e rolit dhe mundit të tyre në një të vetëm: këta xhemate dhe drejtuesit e tyre kanë shërbyer dhe shërbejnë fuqishëm si burim i pashtershëm dhe i vazhdueshëm për furnizimin e shoqërisë shqipëtare me individë të shëndoshë, intelektualsht, shpirtërisht dhe moralisht, që natyrshëm shërbejnë për ndërgjegjësimin e auditorit ku aktivizohen dhe shoqërisë ku jetojnë rreth të vërtetës islame.

Me kryerjen e këtij roli kanë bërë të mundur justifikimin e të gjithë myslimanëve karshi realizimit të farzit më të madh kifaij (obligimit mjaftues) që rëndon shumë, aktualisht, mbi supet e gjithë myslimanëve shqiptar. Ky obligim konsiston në pajisjen e shoqërisë shqiptare me individët besimtarë, bashkëkohor, model për shoqërinë ku jetojnë, në sferën e dynjasë dhe të ahiretit.

Edhe ata mund t’a bëjnë!

Me të drejtë mund të thuhet dhe mund të themi se edhe drejtuesit e KMSH-se dhe të emëruarit e tyre mund ta bëjnë një gjë të tillë. Por disa objeksione reale aktuale na bëjnë të dyshojmë rëndë mbi këtë mundësi.

Së pari: mënyra se si është sjellë kryesia e KMSH-së me një nga xhematet më të plotësuara dhe me dy nga kuadrot islam më të denjë, duke mos respektuar në asnjë farë forme vullnetin e xhematit dhe duke mos u dhënë asnjë lloj motivi imamit dhe hatibit për shkarkimin e tyre, na bën të dyshojmë jashtë mase rreth gatishmërisë së tyre për ta pasur si shqetësim të tyre farzin kifaje mbi të gjithë myslimanët shqiptar. Këtij farzi i kanë shërbyer prej më shumë se dhjetë vjet në këtë xhami imamët e lartpërmendur.

Së dyti: shenja dhe treguesi kryesor i respektimit të mundit dhe djersës së tjetrit, në këtë rast të përpjekjes dhe punës së këtyre kuadrove islam, është respektimi i integritetit dhe figurës së vetë këtyre kuadrove.

Allahu e mëshiroftë Umer Ibnu Hatabin. Një ditë pa në një nga rrugicat e Medinës së ndriçuar një burrë të moshuar hebre që po lypte. Sapo e pa urdhëroi sekretarin e tij që ta merrte këtë të moshuar e ta çonte tek bejtul-mal (shtëpia e pasurisë) dhe t’i jepte sa i nevojitej. “Merre – i tha sekretarit të tij – dhe jepi derisa të mos lyp më, se ndryshe, për Zotin, i kemi bërë padrejtësi nëse e lëmë në këtë gjendje. Rininë ia kemi shfrytëzuar duke i marrë xhizjen ndërsa në pleqëri e lëmë rrugëve duke lypur”. Domethënë, ai që nuk di të respektojë misionarin, nuk di të respektojë as misionin dhe ai që nuk respekton dijetarin nuk di të respektojë as dijen. Jo më kotë Allahu i Madhëruar e ka konsideruar respektimin e dijetarit adhurim, kjo jo për arsye të vet atij, por për arsye të dijes që ai mban. E nëse nuk respekton figurën e tij kjo do të thotë se nuk di të respektosh as cilësinë, kapacitetin dhe dijen. Dua të theksoj se aktiviteti i këtyre kuadrove dhe prijësve islam nuk ka qenë asnjëherë i kufizuar nga lëmosha e KMSH-së. Ai që i njeh këta drejtues e ka shumë të lehtë ta besojë.

Së treti: ndërkohë që këta kuadro islam insistojnë vazhdimisht t’i japin xhamisë statusin dhe rolin që i takon, pra ndërkohë që e faktorizojnë maksimalisht xhaminë në shërbim të rolit të saj edukues dhe ndërgjegjsues, tendenca e drejtuesve të rinj të KMSH-së sa vjen dhe merr ngjyra akoma më të theksuara të uzurpimit të të gjitha institucioneve të KMSH-së dhe vetëm kaq. Pra akoma nuk ka asnjë shenjë reale që këta institucione, që po i uzurpojnë dita ditës, të fillojnë të ngrihen drejt nivelit të shqetësimeve reale të myslimanëve dhe mbarë shqiptarëve.

Faktet për këtë janë shumë, një ndër këta është edhe sjellja aktuale e KMSH-së, por veç këtij mjaftojnë edhe dy fakte të tjerë shumë të qartë: dypunësimi i drejtuesve të rinj të KMSH-së. Brenda këtyre institucioneve, pra kemi myfti dhe në të njëjtën kohë mësues në isntitucionet arsimore islame nën juridiksionin e KMSH-së, ndërkohë që shumë kuadro të tjerë islam të kualifikuar janë akoma të paemëruar gjëkundi. Apo fakti tjetër që ka të bëjë më myfti të emëruar nga drejtuesit e rinj të KMSH-së që thjesht marrin emërimin e tyre dhe vizitojnë qytetet ku janë emëruar maksimumi një herë në muaj. Imagjino në këtë rast se çfarë kontakti do të ketë ky kuadër  me hallet dhe shqetësimet e myslimanëve.

Çfarë dinë të bëjnë mirë drejtuesit e rinj të KMSH-së?

Përvoja e deritanishme e sjelljes së drejtuesve të rijë të KMSH-së na tregon se dinë të bëjnë mirë tre gjëra, njëra më e rrezikshme se tjetra, për të ardhmen e Islamit dhe të myslimanëve në Shqipëri dhe për çdo njërën prej tyre nuk është aspak e vështirë të sillen fakte:

E para: uzurpimi i institucioneve të KMSH-së.

E dyta: shkarkimi ose lirimi siç e quajnë ata, të kuadrove fetar dhe jofaktorizimi i tyre.

E dyta: egocentrizmi i tejskajshëm.

Këto aftësi i vërteton gjendja aktuale e institucionit qendror përfaqësues, KMSH-ja, ku të gjitha departamentet, përveç njërit, janë në dorën e drejtuesve të rinj të KMSH-së. Siç e vërtetuan edhe në 2005 me rastin e Medresesë “Haxhi Hafiz Muhmud Dashi” të Tiranës, të cilës ia ndërruan dhe emrin dhe larguan të gjithë mësuesit që nuk u përkisnin drejtuesve të rinj të KMSH-së; siç vazhdojnë ta vërtetojnë me uzurpimin e të gjitha myftinive të rretheve dhe xhamive qendrore të qyteteve.

Kjo që po ndodh me Xhaminë e Medresesë së Tiranës nuk është e paprecedent por është fenomen i përsëritur. Para jo më shumë se dy vjetëve, drejtuesit e rinj të KMSH-së janë munduar ta realizojnë këtë praktikë edhe me Xhaminë e Tabakëve dhe me Xhaminë e Pazarit, ndërsa dëshira e tyre për ta realizuar edhe tek xhamitë e tjera kryesore të Tiranës nuk ka nevojë për shumë imagjinatë. Tendenca e tyre e theksuar për të uzurpuar institucionet e KMSH-së shpërtheu dhe bëri buëj të madhe edhe para një viti brenda vet drejtuesve të rinj të KMSH-së.

Po e mbyll me faktin e ngrirjes institucionalisht dhe zyrtarisht të dhjetëra kuadrove islam, të kualifikuar në universitete të shquara islame, që sot janë të paaktivizuar nga drejtuesit e rinj të KMSH-së dhe janë të mohuar totalisht pavarësisht se herë pas here në institucionet e KMSH-së krijohen vende vakante për kuadro të rinj, por ligji i heshtur i drejtuesve të rinj të KMSH-së kualifikon vetëm kuadrot me përkatësi të njëjtë me drejtuesit e rinj të KMSH-së.

Letargjia e drejtuesve të rinj të KMSH-së dhe zhvillimet globale e rajonale

Letargjia e drejtuesve të rinj të KMSH-së i ka bërë që me sjelljet e tyre jo vetëm të jenë aspak koherent me zhvillimet rajonale dhe globale, por përkundrazi të jenë kë kundërshtim të plotë me çka po ndodh.

Modeli i suksesshëm i politikës drejtuese turke dhe ai i dështuar i drejtuesve të rinj të KMSH-së shqiptare.

Lidhjet historike dhe vëllazërore që shqiptarët kanë pasur dhe kanë me shtetin vëlla turk, bëjnë që zhvillimet pozitive të ekonomisë dhe politikës turke të përjetohen gëzueshëm edhe tek shqiptarët. Madje, me të drejtë, shqiptarët i japin të drejtë vetes edhe të mburren me këto zhvillime shumë pozitive që ndodhin tek populli vëlla turk sepse veç lidhjeve historike dhe vëllazërore, forcimi i pozitave të Turqisë do të thotë forcim i shqiptarëve dhe kjo nuk ka nevojë për argumentim.

Pikërisht për këto lidhje që ka populli shqiptar me atë turk, si dhe për kontributin e ndërsjellët që kanë pasur të dy popujt tek njëri-tjetri, shqiptarët e duan dhe e respektojnë popullin turk dhe jo sepse vetëm se janë turq.

Por përballë këtij modeli goxha të suksesshëm që paraqet dhe prezanton populli turk dhe qeveria e tij, si në rrafshin politik, në atë ekonomik, në atë ndëretnik, në atë strategjik, por edhe në sferën e lojës shumë të bukur diplomatike rajonale dhe globale të cilën e karakterizon një fleksibilitet shumë fin, vëllezërit tanë, drejtuesit e rinj të KMSH-së, na paraqiten me një performancë totalisht të kundërt me atë të mjedisit ku janë shkolluar dhe edukuar.

Parimet sociologjike, sipas Ibnu Xhemaa, pohojnë se: “Njeriu është bir i ambientit ku jeton dhe produkt i kohës së tij”. Megjithatë, myslimanët shqiptar, veçanërisht xhematet frekuentuese të xhamive, akoma nuk po përjetojnë atë përvojë që mund dhe duhet t’a kishin përthithur dhe përvetësuar vëllezërit tanë, drejtues të rinj të KMSH-së në Turqinë, vëllain e madh të popullit shqiptar.

Pranvera arabe dhe letargjia e drejtuesve të rinj të KMSH-së

Sjellja aktuale, despotike e drejtuesve të rinj të KMSH-së, bën një kontrast të theksuar ndër të tjera edhe me ngjarjet dhe ndryshimet rrënjësore që ndodhin në vendet islame të lindjes së mesme. Kjo për arsyen e shpresës që ngjallin tek çdo mysliman edhe tek shqiptarët këto ndryshime pozitive demokratike, të cilat po e projektojnë botën islame në udhën e misionit të saj të vërtetë, për të arritur gradat që meriton ndër popuj. Kjo shpresë përballet me pashpresën që ndjell sjellja despotike e drejtuesve të rinj të KMSH-së me kthimin e pushtetit në vendet myslimane në duart e merituesve të vërtetë në popujt mysliman.

Sjellja despotike e drejtuesve të rinj të KMSh-së dhe lakorja e përmirësimit të imazhit të Islamit

Stadi aktual i Shtetit shqiptar, i cili ndodhet pranë anëtarësimit në BE apo fitimit të statusit të kandidatit, ka ndikuar pozitivisht edhe në imazhin e Islamit në Shqipëri. Natyrshëm BE-ja nuk do që kandidati i saj për në union të ketë, ndër të tjera, probleme fetare. Kjo ka ndikuar pozitivisht në qasjen ndaj Islamit në Shqipëri nga të gjitha instancat shqiptare si ato politike edhe ato intelektuale. Të paktën niveli i trillimeve dhe i shpifjeve apo i spekulimeve dhe manipulimeve me elementët islam në Shqipëri është ulur ndjeshëm, në media dhe më gjerë. Edhe kur i qasen elementit islam, aktual në Shqipëri, mundohen t’a paraqesin si element stabilizues, ruajtës dhe kontribues të harmonisë fetare në vend, pavarësisht qasjeve jo të drejta historike.

Presidenti Bush i riu, para se të vizitonte Shqipërinë deklaroi se do të vizitonte një vend mysliman tolerant. Madje ambasadori Withers komentoi për vizitën e presidentit Obama në Egjipt: “Presidenti Obama ka aftësi shumë të mira komunikimi dhe fjalimi i tij padyshim do të jetë i shkëlqyer, por ai fjalim do të kishte qenë akoma dhe më i arrirë nëse Obama do të kishte ardhur në Shqipëri, këtu në Durrës, para shkuarjes në Egjipt. Ato që ai i sheh si shpresë në jetën e Egjiptit dhe më tutje, janë realitet këtu” (gazeta Shqip. dt. 04 qershor. 2009)

Veç kësaj, zhvillimet që po ndodhin në Lindjen e Mesme dhe ndryshimet rrënjësore kanë përmbysur një pjesë të konsiderueshme të stereotipave negative mediatike ndaj Islamit, që kishin të bëjnë me: popuj që nuk duan demokracinë dhe lirinë, popuj të vdekur, popuj që nuk e duan zhvillimin dhe prosperitetin, etj. Madje, për shkak të këtyre zhvillimeve, media prestigjioze, si BBC-ja, të cilat deri para këtyre ndryshimeve ishin promovuesit kryesor të këtyre stereotipave, kanë kërkuar falje për trillimet dhe shpifjet e tyre ndaj Islamit dhe myslimanëve.

Kanë ndikuar pozitivisht në përmirësimin e imazhit të Islamit dhe myslimanëve edhe përvoja e suksesshme politike turke e cila vërtetoi se islamikët mund të jenë drejtues shumë të mirë të sistemeve demokratike, etj.

Përballë këtij kontributi kaq të madh, që kanë dhënë këto zhvillime dhe e kanë ngritur shumë nivelin e lakores së imazhit të Islamit, stonon dukshëm kontributi negativ dhe i rëndë që japin drejtuesit e rinj të KMSH-së në lidhje me imazhin e Islamit në Shqipëri, përmes sjelljeve të tyre aspak parimore, aspak reale dhe aspak koherente dhe me efekte shumë të rënda për të ardhmen e Islamit dhe myslimanëve në Shqipëri, por të paparashikuara dhe të pastudiuara nga drejtuesit e rinj të KMSH-së.

Comments

 • Sa per dimrin KMSH eshte ne fillim te pranveres mesa duket!INSHALLAH eshte ne pranvere!Ne dimer jane mendjet e erreta qe nxjerin vrer per besimtaret dhe ndryshe flasin perball tyre dhe ndryshe sillen ne jeten e tyre.Selam i ALLAHUT qofte mbi gjithe besimtaret e sinqert!

  • I ndjek rregullisht komentet dhe me dukesh interesant sepse gjithmone je kundra rrymes por pa nje opinion tendin personal…

 • Doja te pyesja nese ka ndonje prapavije politike ky akt sepse Hoxhe Ferid Piku ka ndejtur i distancuar ne zgjedhjet e kaluara dhe kjo mund te jete nje forme presioni ndaj hoxhllareve te tjere, apo lidhja me ndonje krah te cilin pushteti i sotem se ka perzemer?A mendoni se politika po mundohet qe KMSh ta perdori dhe per qellime politike duke vendosur imame me bindje te djathta qe ndihmojne neper fushata?Thjesht jam kurioz te di dicka rreth kesaj nga administratoret e Ezanit?

  • Nuk besoj se ka lidhje me politiken. Feridi ka mbajtur vertete qendrime korrekte, nuk eshte ekzpozuar publikisht ndaj zgjedhjeve, dhe kjo nuk eshte arsye qe politika te shkoje deri ketu. Nga ana tjeter, perse shkarkohet edhe Lulezimi?!
   Poblemi, eshte vetem nje: Fondacioni SEMA. Ky eshte tashme Komuniteti Musliman ne Shqiperi.

 • Kam vene re se asnje nuk po jep zgjidhje per xhematin se hoxhallaret e nderuar nuk eshte se do mbesin pa u angazhuar ne fushen e gjere te thirjes. Po valle xhemati qe u punua me te per vite te tere dhe arriti nje stabilitet ku do i perplase KMSH apo do tu ndertoje cadra si ato te qe jane buze lanes dhe do tu ofroje trajnime intensive per gjuhen turke.

 • Pra ti Ervis qe na tregon qe di te shkruash edhe shprehje klishe ne anglisht sjell si te vetmen logjike reaguese kunder shkrimit pretendimin – me te cilin une jam dakort – se punet jane me mire se c’kane qene vite me pare. Po kjo nuk eshte logjike e per me teper nuk eshte fetarisht e pranueshme qe meqenese punet ne KMSH mund te jene me mire nga sa kane qene atehere kjo duhet te legjitimoje cdo hap te shemtuar qe ndermarin burokratet e rinj te KMSH-se. Logjike eshte kjo? Edhe nje koment per ate xhamine qe zure ne goje zotrote. Ne te kaluaren u hodhen edhe gure themelesh po mbetem po aty ku jemi dhe sot e kesaj dite me llafe ceremoniale por pa xhami. Por ka dhe nje demension tjeter ne kete mes qe ka te beje me faktin e diktatit te KMSH ne kontrollin e xhamive, e perjashtimit te figurave fetare dhe te zerit te bashkesise dhe ne kete rast, edhe nese do ndertohet ajo e shkrete xhami, pyesim se cfare xhamie do ndertojne dhe cfare do perfaqsoje? Kesisoj keto mbrojtje te tribuse tuaj fetare jane ndotja e vertete dhe turp per ju per te cilet besnikeria sektare eshte me e rendesishme se sa solidariteti i bashkesise dhe respekti per parimet e fese.

  • Ku jane punet me mire se dje? Dje kishim nje komunitet cope-cope, sot nuk kemi fare. Sot kemi ca njerez qe kane ardhur me biznese e shoqata, qe kane pushtuar ate institucion qe deri dje na e mbanin peng ish-sigurimsat. Ata qe e kishin dje, thjesht e ripnin per interesa te ngushta te vockela te tyre, ndersa keta qe e kane sot, e perdorin per interesa madhore sektariste. Keta qe e kane sot, e perdorin ne dem te vete njerezve qe perfaqesojne, ne dem te vete xhematit. Qellimi i efendilereve turq eshte te turqizojne miletin shqiptar e te gylenizojne cdo namazli ne Shqiperi.

  • Che sinqerisht, i hodah edhe nje shikim tjeter, shkrimit, pervec qellimit te te nxirit nuk shoh gje tjeter, une nuk jam pozita as per kmsh-ne dhe as per gje tjeter ne fakt, dhe ta siguroj qe kur eshte puna per llafe, kollaj me thene nje gje me teper, por, vertet, me duket e thjeshte te shoh qellim te mbrapshte ne kete shkrim dhe jo ndonje keqardhje per principe (mungese demokracie etj), dhe nese larg qofte eshte sic une e pashe, eshte vertet per te ardhur keq, nese jo, une nuk jam per te mos share, i besoj ketij institucioni (te kritikes dua te them), po jo te ngreme teori te bazuar mbi gjysem argumenta njerezish te pakenaqur, se keshtu smabron se ndertuari,

   kshu kshu, pak e gjate, dhe si thashe te tera dot, por duhej kaq mbase

   • @ervis. the c’the, ndonje gje konkrete nuk the. kritika konkrete per shkrimin ke ? ne parim, keto qe the nuk kane kuptim, ben mire te besh ndonje sqarim, te pelqen rima aferim! “qellim te mbrapshte” “jo ndonje keqardhje per principe” “teori te bazuar mbi gjysem argumenta njerezish te pakenaqur,”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Selamualeykum,

  Vellezer te dashur ne besim. A nuk do ishte me mire te dinim emrat e poseduesve te ketije blogu?

  Nese flitet per KMSH keshte eshte dicka e madhe. Dhe nese behet ne menyre anonime u bete si JOVAN bregu.

  Ose mund te dyshojme se jne fitnexhi.

  Presim nje sqarim

  Sinqerisht

  Besmiri

  • Besmiri poseduesit e ketij blogu nuk jane puna jote. Per me teper kush jeni ju qe kerkoni llogari??? E rendesishme eshte te dish qe perfituesit e ketij blogu jane muslimanet shqiptare, duke qene se te gjitheve u eshte dhene hapesire te japin mendimet e tyre per probleme qe na prekin te gjitheve si bashkesi, sigurisht nese kane dicka te vlefshme per te thene.Ne te kundert mire eshte te ndjekim keshillen profetike “fol mire ose hesht”.

   • Po lexoj nje kerkese me shume vend nga Besmiri me lart dhe ju direkt i ktheheni te acaruar duke e quajtur turk dhe duke i hequr te drejten e llogarise.Nderkohe qe ne blogun tuaj ka pasur komente shume ofenduese,krejtesisht te papranueshme, dhe ju qoftë dhe nje reagim nuk keni bere.Ne kete menyre do beheni zeri i myslimaneve duke dale kundra gjithkujt qe ka mendim ndryshe me tuajin?Pastaj ku ta dimë ne qe keto shkrime nuk jane thjesht nje lufte kundra Komunitetit per arsye te ngushta?Perderisa asnjeri nuk shfaqet me emer te vet,po te gjithe me emra te kartonave japoneze.Po ne lexuesit e thjeshte nuk kemi te drejte te dimë cfare po lexojme dhe nga kush?

    Apo mos vallë shkruesi me lart ju ka prekur aty ku nuk duhet???

    • I neruar Ardit. Ceshtjen se pse shume nga autoret qe kontribuojne ne kete blog shkruajne ne emer te blogut e kemi sqaruar me pare dhe nuk do i kthehemi sa here qe dikush kujtohet te pyese. Per me teper referoju arkivave. Por je i lutur te vesh re se Besmiri pretendon se jemi fitnexhinj per shkak te menyres si flasim per KMSH-ne. Por fort te nderuar lexues, ose ju keni jetuar ne ndonje planet tjeter keto vite, ose ndonje forme tjeter lojaliteti ju ka zene syte, sepse ne kete blog kemi sjelle mjaftueshem materiale jo te trilluara por te dokumentuara qe sqarojne se ne dore te kujt eshte KMSH-ja, se z. Muca eshte i njohur ne instancat e shtetit dhe ambasadat e huaja si hajdut i pronave te vakefeve. Nese ju kane shpetuar keto te dhena, perseri arkivi i blogut tone mund t’ju sherbeje qe te sqaroheni. Tani vine ca djeme me te vetmen merite se kane bere hyzmet ne kauzen e Hyzmetit dhe largojne nga xhamite ata qe kane vite qe punojne ne sherbim te fese ne kete vend. Atehere, zoterinj lexues po ju pyes si i takon te flas myslimanit? Nga kjo pyetje perjashtohen ata qe detyrimet dhe lojalitetet e bindjes se verber jua bejne te pamundur te shohin gjerat sic jane.

     Atehere zoterinj, duke qene se KMSH nuk ka sjelle asgje kundra imameve qe ka shkarkuar si arsye te ketij veprimi, duke qene se qartazi keshilli i xhamise eshte injoruar dhe kjo perben shkelje, duke qene se kjo gurgule nisi nga largimi i dy imameve te nderuar ju pyesim juve se kush jane fitnexhinjte ne kete mes?

     • Nuk jam kundra kritikave pasi perderisa ka do te thote qe njerezit e atij vend nuk e kane bere veten te njohur sic dhe saç duhet.Kjo do te thote qe ka akoma shume shume pune.Por jam totalisht kundra ofendimeve nga me te peshtirshmet qe vijne nga muslimane kundra muslimaneve.Kjo gje eshte e papranueshme.Muslimanet jane vellezer!E nqs sadopak kemi mesuar nga Kurani Famelarte,e nqs përmallohemi nga deshira per te qene ne anen e Profetit Muhamed(a.s),atehere duhet te mesojme te respektojme vellai-vellane dhe krejt qeniet.

      Persa i perket anonimatit te komentuesve kjo eshte nje tjeter sjellje jomuslimane.Njeriu qendron anonim ose prej imazhit qe ka kriju dhe nuk ka cipe te flase para njerezve,ose prej burracakerise(per arsye posti,per dyfytyresi,per deshiren qe ka per shpifje duke u kamufluar, etj…).U them ketyre njerezve qe nuk kane te drejte morale e as legjitime te flasin.
      Persa i perket komentit te Besmirit me lart,thjesht po dyshon per percarje pasi urrejtja me te cilen flitet te con
      ne ate perfundim.Gjithsesi per sa kohe qe eshte hipoteze nuk merret e mireqene.Kryesorja;e drejta juaj per te dyshuar ne veprimet e Komunitetit(qe me probleme pa probleme ka arritur nje prestigj te caktuar,u be kohe qe ka fashitur problemet me pronat,u be kohe qe andej po fryn nje ere e ngrohte dhe per hir te se vertetes duhet ta pranojme,u be kohe qe…) qe fundja jane imamet e gjithe Shqiperise qe i kane zgjedhur,a nuk le vend kjo qe edhe njerezit te dyshojne tek ju???

      Perzemersisht,me urimin qe nga gjuha jone te mos dalin fjale qe do pendohemi ne kete bote ose ne tjetren…

     • Muslimanet jane vellezer?!
      A thu eshte shenje vellazeria shkelmi stomakut qe vellezerit turq nga SEMA po ju japin dy hoxhallareve te nderuar?! A thua eshte shprehje e vellazerise ajo qe po bejne nurxhite ndaj xhematit te medresese, qe po iu heqin imamin me dhune, duke u sjelle edhe policine ne xhami?! Dhe a thua eshte shfaqje percarjeje dhe jovellazerie, ne momentin qe, kur “vellai” ta ve shkelmin ne fyt, irritohesh dhe shan kepucen qe po te shtyp?!
      Nese ngritja e zerit ne kete rast eshte fitne, atehere preferoj te jem fitnexhiu me i madh. Nese, te kerkosh drejtesi eshte percarje, atehere rrofte percarja! Sepse bashkimi nen thundren e huaj, eshte bashkim i rreme, ne kundershtim me cdo lloj parimi drejtesie dhe morali.

      Per eren e ngrohte qe po fryn ne KMSH, mendoj qe te eshte prishur termometri.
      E para, drejtuesit e KMSH-se nuk i ka zgjedhur njeri, por jane aty nepermjet abuzimeve, intrigave dhe lojerave politike. Zgjedhjet me te fundit te KPD-se ne KMSH, u vodhen nga gylenistet, me sakte, nuk u bene fare, por u percaktuan sic jua kishte qefi atyre. Atehere, cfare legjitimiteti ka ky institucion kur nuk perfaqeson asnje besimtar te xhamive? A mund te kete te drejte ai t’ju percaktoje besimtareve se kush duhet te jete imami i tyre?
      E dyta, ne lidhje me vakefet, ka rene qetesi se nuk ka me vakefe. Ca ishin, u shiten te gjitha. Po pervec kesaj, ende ka shitje trojesh ne KMSH. Disa dite me pare, gazetat nxorren lajmin e shitjes se nje godine qindravjecare ne Korce, e cila do te shembet per te ndertuar nje pallat. Nga ana tjeter, gylenistet ne KMSH kane firmosur ne shitjet e vakefeve te meparshme dhe kjo i ben te kene pergjegjesi per firmat qe kane hedhur.
      Se treti, nuk mund te kete ere te ngrohte kur KMSH-ja nuk eshte me e besimtareve te xhamive, por e nje shoqate turke me emrin SEMA, qe nuk perfaqeson hic interesat e xhematit. Ky eshte pushtim. Kete e tregon edhe fakti qe konfliktohen me besimtaret. Konfliktohen sepse jane te huaj per xhematet. Eshte shume e thjeshte. Kete muhabet, nurxhite duan te zgjidhin duke bere rolin e xhandarit, por nuk mund t’ia dalin dot me dhune. Shyqyr Zotit Enver Hoxha ka vdek dhe nuk mund ta zevendesojne dot hoxhallaret e hyzmetit.

   • Keni shume te drejte ku i sugjeroni Besmirit keshillen profetike “fol mire ose hesht” edhe pse Besmiri spo thoshte gje te keqe.

    Po valle, e keni menduar qe ju anonimat e ketij blogu te ndjekni kete keshille profetike “fol mire ose hesht”?!

    Dhe dicka mos harroni nese jeni besimtare, ju vertete ketu mund te arrini te mbeteni anonim per ne vizitoret por Allahu ju njeh. Per keto fitne qe po beni, ka kush ju kerkon llogari!

  • Kurse une jam i mendimit te kundert, te krijojme forume ku ndalohet qe njerezit te shkruajne me emrin e vertete. Sepse zbulimi i fytyres i pengon shume njerez te thone hapur e mesinqeritet ate qe mendojne. Prandaj eshte me mire te mbulojme fytyren e te zbulojme idete, sesa te zbulojme fytyren e te mbulojme qendrimet me konoformizem e koniukturalitet.
   Duhet te mesohemi te ndajme ide pa u interesuar per personin qe na i thote. Ne rrime e merremi gjithmone me personat qe flasin (jo ky eshte keshtu, ky ashtu), dhe prandaj idete ngelen te pazhvilluara nga ne. Ky forum ben gjene me te mire qe i krijon njerezve mundesi te thone hapur cfare duan. Ne qofte se ka njerez qe abuzojne me anonimatin, ketu i ngelet moderatoreve qe ti censurojne.
   Pra, o burra! Sa me shume fitne, sepse kjo lloj fitneje shton nivelin e te vertetes. Kjo fitne i ka lene pa gjume keto dite drejtuesit tane te (me)nderuar ne KMSH.

   • Faleminderit qe na e qartesove ndryshimin ndermjet “Ummetit Muhameddi” dhe ‘umetit fitnexhi’.

     • Ka mundesi qe njehere te vetme te jesh ti ai qe nuk ka kuptuar asgje prej gjeje?Ka mundesi qe edhe ti,me gjithe gjenialitetin tend,te gabosh ndonjehere???

      Gjithmone ketu personat qe kane mendim ndryshe,qe nuk nxjerrin vrer nga goja e tyre,qe shohin ndryshe,jane ato qe nuk kuptojne,jane ato qe u eshte shpelare truri,jane ato qe nuk marrin vesh perse jetojne,etj,etj.

      Po mire,gjithe keta njerez te shkolluar ne universitetet me te mira te botes si ne Angli,Gjermani,Zvicer,Turqi,Itali,Austri,Amerike,Kanada…Te gjithe budallenj qenkan,te gjithe paskan pesuar shpelarje truri??
      E ju nje grup prej 10-15vetash qe edhe pseudonimet i nderroni here pas here,pasi nuk keni guxim as me nje pseudonim te rrini e jo me me emer,se nuk do jeni me ‘Vetvetja’,kuptoni me se miri gjeopolitiken deri aty sa te beni parashikime per te ardhmen,kuptoni me se miri teologjine,matematiken,psikologjine,metafiziken e shkoni deri aty sa kuptoni se cfare ka brenda zemrave te njerezve!!???

      Ne kete mes nuk me mbetet gje tjeter te them vecse sa mire do kishte qene qe edhe une te kisha pesuar nje ‘shpelarje’ te atille truri,sa mire do kishte qene te isha dhe une nje nga ata ‘budallenjte’ e shkolluar ne Oxford,Horward,Jale,Cambridge,El-Ez’her,Metu,Bogazici,La Sapienza…

     • E mundshme eshte qe une te mos kuptoj gje ndonjehere, por nuk mund te mos kuptoj vetveten. Une dhash arsyet se perse ne kushtet ku jetojme ne, eshte me mire te flasim me pseudonime sesa me emra konkrete. Arsyet sipas meje jane:
      1. perqendrohemi tek idete dhe jo tek njerezit, sic ndodh rendom.
      2. eleminojme paragjykimet qe rrjedhin shpesh kur njohim njerezit qe i thone idete
      3. eleminojme nje kategori komentuesisht qe kane per zanat te hedhin balte mbi njerezit kur nuk u pelqejne idete
      4. eleminojme modifikimin e gjuhes per shkak te figures sone (pra, kur flasim ne menyre te identifikuar, shpesh kujdesemi me shume per menyren sesi na shohin te tjeret, sesa per efektin qe ka fjala jone mbi ta. Anonimati, na cliron nga kujdesi per imazhin tone, duke i kushtuar vemendje drejtperdrejt ideve.
      5. Eleminojme mundesine qe nurxhileret udheheqes te KMSH-se t’u bejne shantazh njerezve qe komentojne ketu, te cilet mund te jene edhe te punesuar ne KMSH.

      Ketyre arsyeve, ti u pergjigje se ato jane shenje per te dalluar ummetin e Profetit a.s. nga ai i fitnes. Pikerisht kjo me jep argument qe nuk ke kuptuar asgje. Pertej mundesise qe edhe une mund te gaboj, ka nje logjike. Kur une them dicka jam une qe e di se cfare kam thene. Ne kete rast kur nuk biem dakort bashke mbi kuptimin e fjaleve te mija, mundesine me te madhe e ke ti per te keqkuptuar sesa une. Eshte me e mundshme qe ti te mos me kuptosh mua sesa une vetveten.
      Megjithate e mundshme eshte gjithcka. Ne qoftese Abi thote te kunderten, Abi ka gjithmone te drejte.

      Ne lidhje me krahasimin qe ti ben ndermjet nesh dhe nurxhive, duhet te kuptosh (por per kete te duhet te dalesh nga skemat gyleniste), se nuk jane 15 veta ketu qe kundershtojne mijera nurxhinj neper bote, por jane nje grup njerezish qe i binden nje hierarkie te ngritur nga Fetullah Hoxha, nderkohe qe eshte e gjithe pjesa tjeter e ummetit, qe nuk mendon si ata.
      Megjithate, pertej universiteteve ne Angli e SHBA, ka ca probleme qe kane te bejne me indoktrinimin, per te cilat nuk ka Oxford qe te gjen derman. Komunizmi psh. eshte nje ideologjie tille, qe shkakton semundje te pasherueshme. Edhe gylenizmi, eshte njefare komunizmi brenda ummetit tone dhe kjo e ben ate problematik.

  • Adash i dashur,
   Nuk i ‘pritet’ askujt gjuha me shpate, goja mbyllet me te mire, neqoftese mundesh. Kjo eshte keshille e Profetit te nderuar, jo e imja.
   E para, nuk ja mbyll dot gojen askujt me akuza te renda per fitne, apo fyerje si “hiena”, qe kemi pare ne mesazhe te ngjashme zemerimi… Nuk eshte puna se bie nen nivelin e edukates te komenteve ketu. Nuk ke si bie nen nivelin e bisedave komike dhe vertet percarese (po te ishin biseda njerezish me mend, apo besida drejtuesish te 2-3 njerezve) per ‘bashkim te xhematit ne rezistence, ne revoltim ndaj KMSH’. Keto po ti nxisesh pak, i ben edhe te flasin per varje te drejtuesve te KMSH, ne emer te popullit. Nuk ke si bie nen nivelin e atyre qe kercenojne se do therrasin “cunat e Levizjes kuq e zi” (te cileve u pranohet duaja gjithmone…) apo atij qe flet per ‘autoqefalitet’ te Islamit ne Shqiperi. Keto behen gazi i botes ketu. Pikerisht kjo eshte puna, te mos behesh gazi i botes. Le te jete ky fitimi, se fitim tjeter nuk ka. Por mbase ka ndonje shume te sinqerte, qe insha’Allah fiton sevape nga koha qe kalon ketu…
   E dyta dhe kryesorja, nuk i mbyllet goja kujt se s’ta ka dhene ate te drejte kush. Edhe ku flitet kufr, Allahu na udhezon te japim selam dhe te ikim qe aty. Mua me duket se te shkrimet qe botohen ne kete blog, ka njefare serioziteti profesional dhe etik. Kohet e fundit e kane kaluar vemendjen teresisht te keto ceshtjet e shume komentuara, insha’Allah do kene hajer ne perqendrimin e energjive aty, por per momentin faqja s’eshte ne lartesine e emrit te bukur qe ka, mendoj. Nga inercija e te shkruarit i zemeruar edhe mund te prishesh gjuhen, por jo te komentosh vetem per te ofenduar, share, percmuar, akuzuar…
   Pastaj, i dashur adash, vije re se me sa qejf flet Admini per “lojalitetin e bindjes se verber”. Kush e solli Adminin kaq ne qejf, ti? Jo po une…
   Sa per shkrimin, i hodha nje sy. Bente ca lidhje shume ‘origjinale’… me pelqeu shume ne pergjithesi. Nuk mora dot vesht nga shkrimi se cfare profesioni ka autori: teoleg, gazetar, diplomat… po ashtu, nuk mora vesht nga ka qene i fshehur se qenka i papare.
   Dua te citoj nje paragrap, ketu si kam mbajtur lotet…()
   “Presidenti Bush i riu, para se të vizitonte Shqipërinë deklaroi se do të vizitonte një vend mysliman tolerant. Madje ambasadori Withers komentoi për vizitën e presidentit Obama në Egjipt: “Presidenti Obama ka aftësi shumë të mira komunikimi dhe fjalimi i tij padyshim do të jetë i shkëlqyer, por ai fjalim do të kishte qenë akoma dhe më i arrirë nëse Obama do të kishte ardhur në Shqipëri, këtu në Durrës, para shkuarjes në Egjipt. Ato që ai i sheh si shpresë në jetën e Egjiptit dhe më tutje, janë realitet këtu” (gazeta Shqip. dt. 04 qershor. 2009)
   Ja edhe nje tjeter ku kam qare, kete here nga mahnitja para se bukures…(e ka fjalen per ‘ “pranveren arabe” ‘ qe duartoket Hillary Clinton me shoqet:
   “Kanë ndikuar pozitivisht në përmirësimin e imazhit të Islamit dhe myslimanëve edhe përvoja e suksesshme politike turke e cila vërtetoi se islamikët mund të jenë drejtues shumë të mirë të sistemeve demokratike, etj.
   Përballë këtij kontributi kaq të madh, që kanë dhënë këto zhvillime dhe e kanë ngritur shumë nivelin e lakores së imazhit të Islamit, stonon dukshëm kontributi negativ dhe i rëndë që japin drejtuesit e rinj të KMSH-së në lidhje me imazhin e Islamit në Shqipëri, përmes sjelljeve të tyre aspak parimore, aspak reale dhe aspak koherente dhe me efekte shumë të rënda për të ardhmen e Islamit dhe myslimanëve në Shqipëri, por të paparashikuara dhe të pastudiuara nga drejtuesit e rinj të KMSH-së.

 • es selamu alejkum o vellezer. Sa per xhematin e medresese dhe shumicen e xhemateve te tjera as qe i behet vone fare KMSH sepse nuk jane xhemate sic i duan ata. Ata duan xhemate si ato qe kane pasur xhamite para vitit 1967, xhemate te zhytur ne injorance, qe shumica e tyre falnin vetem xhumane ose Bajramin, xhemate qe benin cfare tu thoshje por nuk benin cfare beje ti si imam. Xhemate te tilla mund ti kete ne kontroll fare mire KMSH pa i shkaktuar asaj asnje problem sado te vogel. Ndersa xhematet e sotme nuk kane asnje cilesi nga ato te “duhurat” keshtu qe nuk u interson fare atyre. Sa per Selimin (qe gjithmone para emrit te tij permendet se qenka haxhi sikur vetem ai eshte haxhi ne gjithe Shqiperine) mjafton nje rroge e mire, nje Benc ML ose GL, mjafton te jete i pelqyer te qeveria pa dallim krahu ose ngjyre dhe mund te beje cfare te duash. Mund te takoje me dore duke buzeqeshur cfaredo lloj kafiri, mund te puthi dhe ne buze ndonje iranian ose jehudi ndersa kur i shkojne ne zyre hoxhallare qe kane mbaruar shkollat dhe duan te aktivizohen ne jeten fetare te Shqiperise (gje qe e kane shume veshtire ta bejne pa lejen e KMSH) i pret me hundet varur sikur ashtu sic duhet te priste ne te vertete cdo jobesimtar. Allahu na udhezofte ne te paret ne udhen e drejte dhe e shkaterrofte cdokend qe punon kunder Islamit te vertete dhe muslimane te sinqerte.

 • Shkrimi kryekeput tendencioz, nga fillimi deri ne fund.

  Ka nje qasje te viktimizit te “viktimave”.

  Per tu habit

 • Jeni bere shume qesharak ne kete blog!Keni nje ego te semure qe kush eshte me ju eshte OK.Kush ju flet kundra eshte me probleme!Thirrini mend se ju kane ikur ne mal do ju ngrine nga i ftohti!

 • Per mendimin tem e keqja e KMSH ne shqipni ka vetem nje emer levizja e fetullah gylenit qe ka ken gati me ba marrveshje me ushtrine turke sa here qe ishte ne rrezik dhe qe shkoi deri aty sa e qujti shamin e myslimaneve gja te dores se dyte kur u ba puci i fundit ushtarak ne turqi.
  Sot gylenistet e organizum nen shoqaten sema kane uzurpue cdo insitucion te fese ne shqiperi
  nuk e di vall pse tane ky investim ne shqipni apo dojne me e perdor si baze strehimi kur te vijne laiket ne pushtet ne turqi, sepse tashma edhe ne turqi nuk thohet ma islamistet, fanatiket sic thohej ma pare por te gjithe laiket thojne gylenistet dhe xhemati asht e keqja ma e madhe e turqis
  por edhe levizja selefite ne shqipni asht e percame shume se me ken se bashkohen selefet e shqipnis i nxjerrin perjashta tane gylenistet nga kmsh brenda dite
  seleft here bahen me kmsh dhe kur ju djeg puna e tyne dalin kunder mandej
  prandaj une menoj se duhet me ba nje aleanc te fuqishme tane myslimnanet selefit kunder gylenisve qe kane pushtuar shqipnine

 • “Per Urithin e gjithe te tjere”
  Nuk keni kapacitet intelektual,Organizativ,ekonomik,as fetar, qe ti nxjerni jashte Muslimanet apo” Gylenistat siq i quani ju”.
  Para se te vijn Turqi ne shqiperi keni pas hapsir dhe kohe qe ti uzurponi si KMSH-në ashtu edhe institucionet tjera fetare, por pse nuk e bete, sepse nuk keni kapacitet, nuk keni vizion, e as iden se si punohet.
  “Qent lehin e karvani ec perpara” llafe kote ne internet duke humbur kohe e duke kritikuar, musliman tjere qe punojn per ngritjen e Islamit ne trojet tona.
  Perdorimi i nje metodologjie nuk dmth qe je bidatgji, se Profeti a,s ne Meke ka perdorur nje metod, pastaj nje Medine ka perdorur metod tjeter, dhe metoden e mekes nuk e ka perdorur asnjeher tjeter. Dhe pas qlirimit te mekes metod tjeter dmth 3 metoda per thirjen ne Islam. Andaj lexoni, punoni, dhe me shume mendoni e legjikoni se kjo ju duhet me shume. Ma beni Hallall….

 • Your email address will not be published. Required fields are marked *